UNIMAS Official Wiki » Dashboard » HOW-TO, Tutorial & User Manual » Intelligent Mining & Decision Support System (InMinds)

Intelligent Mining & Decision Support System (InMinds)

Last modified by Hazrinda Binti Hussen Ali on 2015/03/09 09:36

1. Capaian kepada InMinds

InMinds boleh dicapai melalui Portal Rasmi UNIMAS (http://www.unimas.my) dan Staf Portal UNIMAS (http://portal.unimas.my). Antaramuka kedua-dua medium capaian kepada InMinds adalah seperti berikut :

1.1   Login ke Portal Rasmi UNIMAS dan klik pada Staff > InMinds seperti pada Gambarajah 1.1(1).

unimas main.jpg

Gambarajah 1.1(1) Antaramuka Portal Rasmi UNIMAS dan capaian kepada InMinds

 

 1.2  Dengan menggunakan id Staf Portal UNIMAS, masukkan maklumat pada ruangan yang diperlukan seperti pada Gambarajah 1.2(1).

login speedminer.jpg 

Gambarajah 1.2(1) Antaramuka log masuk kepada InMinds 

1.3 Login ke Staf Portal UNIMAS adalah dengan klik pada Executive Dashboard > InMinds seperti pada Gambarajah 1.3(2).

portal login.jpg

Gambarajah 1.3(1) Antaramuka log masuk Staf Portal UNIMAS

main dashboard.jpg

Gambarajah 1.3(2) Paparan skrin pautan capaian ke InMinds

 

1.4   Paparan utama seperti dalam Gambarajah 1.4(1) akan dapat dilihat.

main blur.jpg

Gambarajah 1.4(1) Paparan skrin pautan capaian ke InMinds

 

1.5   Pada antaramuka tersebut, dapat dilihat terdapat navigasi utama InMinds seperti yang ditunjukkan pada Gambarajah 1.5(1) dan keterangan ringkas navigasi tersebut boleh diperolehi pada Jadual 1.1(1).

main menu.jpg

Gambarajah 1.5(1) Paparan skrin pautan capaian ke InMinds

NavigasiKeterangan 
StudentMengandungi statistik-statistik seperti kemasukan pelajar, enrollment dan pencapaian keputusan pelajar pra-universiti, prasiswazah mahupun pelajar siswazah. Selain daripada itu ia turut memaparkan maklumat pelajar Alumni dan maklumat pengraduatan.
Programme QualityMengandungi maklumat penilaian sesuatu program yang ditawarkan oleh fakulti serta pemetaan pencapaian sesuatu kursus dengan Learning & Programme Outcome, Cohort serta permintaan kuota sesuatu kursus.
ManagementMengandungi statistik-statistik berkaitan pengurusan serta pemantauan staf akademik, staf bukan akademik, peruntukan serta kemudahan dan tajaan pelajar.
ResearchMengandungi statistik-statistik berkaitan penyelidik dan pemantauan terhadap penyelidikan yang dilakukan serta statistik sebagai rujukan.
Strategy MapPemantauan KPI melalui Strategy Map.
DashboardMembolehkan pemantauan KPI dilakukan oleh pihak pengurusan tertinggi dimana akses hanya kepada pihak pengurusan tertinggi dan mengandungi laporan-laporan.
AdministrationMengandungi navigasi kepada Workflow Porta
AnalyzerAnalyzer merupakan modul yang digunakan untuk menyediakan pivot table. Pivot Table merupakan jadual yang mengandungi kandungan data yang menyerupai spreadsheets. Penjelasan mengenai penggunaan Analyzer boleh dirujuk pada training manual dengan rujukan: BSA/04/01/ANALYZER/TM/001. 
SitemapPaparan secara ringkas kandungan InMinds. Turut mengandungi shortcut kepada dashboard.
AboutMengandungi ringkasan maklumat berkenaan InMinds.

Jadual 1.5(1)

 

1.6 Jika pautan menu tersebut diklik, menu dropdown akan terpapar seperti pada Gambarajah 1.6(1).

navigation.jpg

Gambarajah 1.6(1) Menu dropdown yang terdapat pada pautan navigasi

Perhatian :     Menu-menu yang dipaparkan bergantung kepada jenis akses yang diberikan; contoh role ‘Head’ tidak akan dapat melihat menu Students dan Programme Quality kerana ia disediakan untuk kegunaan Dekan dan lain-lain pihak yang berkaitan.

2. Penggunaan Analyzer

2.1    Analyzer digunakan untuk menghasilkan pivot table selain daripada menggunakan statistik sedia ada. Rujuk Gambarajah 2.1(1) untuk ke pautan Analyzer.

analyzer menu.jpg 

Gambarajah 2.1(1) Paparan pautan ke Analyzer

 

2.2    Antaramuka utama Analyzer seperti pada Gambarajah 2.2(1) akan dipaparkan dan rujuk Jadual 2.2(2) untuk maklumat lanjut berkenaan fungsian yang terdapat pada Analyzer.

analyzer page.jpg 

Gambarajah 2.2(1) Paparan fungsian yang terdapat pada Analyzer

 

Fungsian Keterangan 
Dimension PanelData yang terdapat di dalam subject area. Sebagai contoh : Di dalam subject area STUDENT, dimension adalah yang terdiri daripada jantina, tempat asal, nombor matrik, fakulti, tahun pengambilan dan lain-lain.
Column PanelRuangan lajur.
Row PanelRuangan baris.
Metrics PanelRuangan untuk meletakkan measure.
ComputationUngkapan statistik yang telah ditetapkan yang boleh ditambah pada baris (row) atau lajur (column) panel.
MeasureMetrik adalah petunjuk kuantitatif yang kebanyakannya di dalam bentuk jumlah. Juga turut dikenali sebagai ukuran. Sebagai contoh : Jumlah yang dikeluarkan, jumlah pinjaman buku, jumlah pelajar, jumlah kursus dan lain-lain.
FilterProses penapisan data yang lebih fokus (zoom) kepada data yang hendak dilihat.
RankFungsian yang digunakan untuk menyusun (sort) data mengikut ranking.
rank analyzer.jpg 
Grand / Sub Fungsian ini digunakan untuk mengira secara keseluruhan (grand) atau per kategori (sub) mengikut pemilihan yang terdapat pada combo box.
grand sub analyzer.jpg 
FindAction button yang digunakan untuk generate pivot table.

Jadual 2.2(1) Maklumat fungsian yang terdapat pada Analyzer

 

2.3    Untuk menggunakan Analyzer, langkah pertama adalah memilih subject area yang hendak digunakan. Pemilihan subject area adalah mengikut data yang hendak dilihat oleh pengguna. Gambarajah 2.3(1) memaparkan pemilihan subject area yang hendak digunakan.

subject area.jpg 

Gambarajah 2.3(1) Paparan pemilihan subject area

 

2.4    Untuk menghasilkan pivot table, dimension data yang hendak dilihat perlu diletakkan di bahagian row atau column. Sebagai contoh yang terdapat pada Gambarajah 2.4(1) apabila dimension dept code dimasukkan ke dalam ruangan row menggunakan kaedah drag and drop, ianya akan memaparkan dept code yang terkandung di dalam dimension dept code setelah klik action button Find.

analyzer drag drop.jpg 

Gambarajah 2.4(1) Paparan yang ditunjukkan oleh anak panah dimension apabila diletakkan pada ruangan row

 

2.5    Penggunaan entiti yang terdapat di dalam computation, yang sering digunakan di dalam pivot table ialah total dan average seperti yang ditunjukkan pada Gambarajah 2.5(2). Penggunaan fungsian measure hanya boleh diletakkan di dalam metrics seperti yang ditunjukkan pada Gambarajah 2.5(3).

analyzer computation measure.jpg 

Gambarajah 2.5(1) Paparan fungsian computation dan measure

total analyzer.jpg 

Gambarajah 2.5(2) Paparan penggunaan total pada analyzer

measure analyzer.jpg 

Gambarajah 2.5(3) Paparan penggunaan measure pada metrics

 

2.6    Penggunaan filter di dalam Analyzer memudahkan paparan data yang hendak dilihat. Filter yang hendak digunakan tertakluk kepada data yang dikehendaki oleh pengguna. Gambarajah 2.6(1) memaparkan contoh filter untuk tidak memaparkan dept code A01. Pivot table yang dihasilkan tidak akan memaparkan maklumat dept code A01. Condition yang terdapat pada filter mengandungi basic condition seperti sama dengan ( = ), lebih besar daripada ( > ), kurang daripada ( < ) dan banyak lagi yang boleh dilihat pada ruangan filter.

analyzer filter.jpg 

Gambarajah 2.6(1) Paparan penggunaan filter pada analyzer

3. Penggunaan Filter pada Dashboard, Ranking Filter dan Lain-Lain Kemudahan di dalam Pivot Table.

3.1 Filter

Di dalam setiap dashboard terdapat kemudahan untuk filter pivot table bagi memudahkan pemantauan dilakukan. Langkah-langkah penggunaan filter tersebut adalah seperti berikut :-

3.1.1 Antara filter yang sering terdapat pada dashboard ialah Faculty / Department, Programme, Year From, dan Year To seperti yang ditunjukkan pada Gambarajah 3.1.1(1). 

filter main.jpg

Gambarajah 3.1.1 (1) Antara filter yang terdapat pada dashboard

3.1.2 Untuk menggunakan filter, pilih pilihan yang terdapat pada menu dropdown dan klik action button Find mengikut anak panah pada Gambarajah 3.1.1(2) dan paparan pada pivot table akan terpapar mengikut filter yang telah dibuat.

filter 01.jpg

Gambarajah 3.1.1(2) Paparan pemilihan filter dan klik action button Find

3.2 Ranking Filter

Fungsian ranking filter hanya terdapat pada beberapa dashboard. Ianya berfungsi untuk memudahkan pemantauan dibuat dengan hanya memaparkan maklumat yang dipilih oleh pengguna seperti yang ditunjukkan pada Gambarajah 3.2(1). Rujuk jadual 3.0(1) untuk penerangan penggunaan filter secara terperinci.

ranking main.jpg

Gambarajah 3.2(1) Paparan ranking filter yang terdapat pada dashboard yang tertentu sahaja.

Bahagian Keterangan 
Rank by Column TitlePilihan berdasarkan nama column. Nama column yang dipaparkan adalah berdasarkan pivot table yang terdapat pada dashboard.
Ranking Order Jenis pilihan paparan data samada tertinggi (top) / terendah (bottom)
Number of Rows to be DisplayedJumlah data yang hendak dipaparkan

Jadual 3.0(1) Keterangan ringkas fungsian ranking filter

3.3 Kemudahan lain Pivot Table

Untuk setiap pivot table yang dipaparkan, terdapat beberapa fungsi yang boleh digunakan untuk perincian maklumat yang dipaparkan atau mengubah format paparan kepada format yang lebih mudah difahami. Paparan Gambarajah 3.3(1) menunjukkan beberapa fungsi yang boleh digunapakai.

main pivot function.jpg

Gambarajah 3.3(1) Paparan pivot table dan fungsian yang boleh digunakan

event main.jpg

Gambarajah 3.3(2) Paparan terperinci fungsian kemudahan yang ada pada pivot table

Fungsi Keterangan 
Pivot InformationOpen Pivot Information - Memaparkan maklumat berkaitan pivot tersebut serta kaedah filtering yang digunakan.
Open Pivot Load Status - Memaparkan log status proses.
Help – Memaparkan bantuan atau maklumat tambahan yang disediakan untuk pivot table yang berkenaan (jika ada disediakan).
Show Measure ListMengandungi paparan dimension (field) yang terdapat pada subject area yang digunakan untuk perincian data-data yang dipaparkan.
Switch to ChartMembolehkan penukaran paparan daripada pivot table ke paparan carta.
Nota :  Tidak semua statistik sesuai dipaparkan dalam format carta.
Event

Jadual 3.3(2)

3.3.1 Pivot Information

Untuk fungsi yang terdapat pada Pivot Information, menu drop down seperti pada Gambarajah 3.3.1(1) akan terpapar.

pivot info.jpg

Gambarajah 3.3.1(1) Paparan pautan drop down menu untuk action button Pivot Information

Nota : Terdapat beberapa fungsian baru yang terdapat pada sistem tetapi penggunaannya kurang berkaitan. 

3.3.2 Show Measure List

Berfungsi untuk membuat perincian kepada maklumat yang dipaparkan. Kandungan measure list adalah dimension atau butiran yang terdapat pada subject area yang digunakan pada pivot table yang berkaitan.

3.3.2.1 Untuk menggunakan fungsian measure list, rujuk langkah-langkah yang terdapat pada paparan Gambarajah 3.3.2.1(1).

  • Langkah (1) menunjukkan paparan pivot table dan langkah (2) menunjukkan measure list yang dipaparkan pada bahagian kiri pivot table adalah dimension yang terdapat pada subject area yang digunakan pada pivot table.
  • Langkah (3), klik dan tarik (drag) dimension yang dikehendaki dan masukkan ke dalam pivot table pada ruang perincian maklumat yang dikehendaki. Contoh pada gambarajah memaparkan dimension Gender diklik dan ditarik ke barisan kedua ruangan Data 1 pivot table.
  • Langkah (4) memaparkan paparan hasil setelah dimension Gender pada measure list ditarik. Untuk mendapatkan paparan data pada pivot table yang sebelumnya, klik action button (<) dan paparan pivot table akan kembali kepada asal.

show measure list.jpg

Gambarajah 3.3.2.1(1) Paparan langkah-langkah penggunaan measure list

3.3.3 Switch to Chart

Carta yang hendak dipaparkan boleh dipilih mengikut kehendak pengguna. Antara pilihan carta yang sering digunakan ialah bar chart seperti yang ditunjukkan pada Gambarajah 3.3.3(1) dan paparan carta ini boleh diubah mengikut citarasa pengguna dan kesesuaian statistik yang hendak dipantau dengan klik kanan pada permukaan bar chart tersebut dan sebagai contoh arahkan tetikus kepada pemilihan 3D Chart > Bar dan paparan carta akan bertukar seperti pada Gambarajah 3.3.3(2) dimana bar chart biasa digantikan dengan 3D bar chart. Untuk mendapatkan paparan bentuk carta yang lain, ulang langkah-langkah di atas.

chart main ii.jpg

Gambarajah 3.3.3(1) Paparan bar chart biasa dan pilihan carta yang boleh dipilih

3d chart.jpg

Gambarajah 3.3.3(2) Paparan carta yang telah dipilih iaitu 3D bar chart

3.3.4 Event

Event membantu dalam mendapatkan lain-lain maklumat bagi data-data yang dipaparkan pada pivot table. Untuk mendapatkan maklumat tersebut, klik action button Event dan menu drop down seperti pada Gambarajah 3.3.4(1) akan terpapar. Antara pilihan yang terdapat di dalam modul Event adalah Detail Listing, Temp. Listing Selection, Subject Drill Down, Drill Down, dan Context Menu. Jika pilihan telah dibuat, ikon action button secara automatik akan bertukar mengikut pilihan.

event 2.jpg

Gambarajah 3.3.4(1) Paparan drop down menu yang terdapat pada event

3.3.4.1 Detail Listing

Apabila pilihan penggunaan detail listing telah dibuat, hanya klik pada ruang data yang berkaitan seperti yang ditunjukkan pada Gambarajah 3.3.4.1(1) dan paparan rekod data berkaitan akan dipaparkan.

detail listing.jpg

Gambarajah 3.3.4.1(1) Paparan penggunaan detail listing

Perhatian : Bilangan rekod pada paparan tersebut adalah sama dengan bilangan rekod pada pivot table tersebut.

3.3.4.2 Temp. Detail Listing

Untuk pilihan Temp. Listing Selection, apabila ruang data yang berkaitan dipilih, paparan tetingkap pilihan Detail Listing akan terpapar seperti paparan Gambarajah 3.3.4.2 (1). Beberapa pilihan Detail Listing dapat dilihat jika subject area yang berkaitan mempunyai lebih dari satu detail listing.

temp detail listing.jpg

Gambarajah 3.3.4.2(1) Pilihan maklumat yang boleh dipaparkan

Perhatian : Bilangan rekod pada paparan tersebut adalah sama dengan bilangan rekod pada pivot table tersebut.

Untuk mendapatkan lagi maklumat lain yang mungkin berkaitan, pada tetingkap paparan detail listing, klik kanan pada ruang data yang berkaitan seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah 3.3.4.2(2).

temp ii.jpg

Gambarajah 3.3.4.2(2) Paparan untuk mendapatkan maklumat lain yang berkaitan

Tags:
Created by Hazrinda Binti Hussen Ali on 2015/01/09 16:57

Start Here

Welcome to the UNIMAS WIKI.
To start, use search function by entering keywords in the search box below :
 

Quick Navigation

About UNIMAS

Course Registration Guidelines

HOW-TO, Tutorial & User Manual

HOW-TO, Tutorial &amp; User Manual

Macros

Pekeliling

STB2242 - PLANT BIOTECHNOLOGY

Semester Registration

Semester Registration Guidelines

Student Quick Guide

signatureattach

Recently Created

Recently Modified

My Recent Modifications


This wiki is licensed under a Creative Commons 2.0 license
XWiki Enterprise 5.0.3 - Documentation